Trang chủ / Thông tin dự án / Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm (VP5)-Phần 2

Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm (VP5)-Phần 2

Bạn có thể đọc

Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm-Phần 1

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A đồng ý bán, bên B đồng ý mua căn hộ có đặc điểm như sau: Căn họ số: Tầng số:24 Diện tích sàn căn hộ: 58,3 m2. Căn hộ này thuốc tòa nhà Văn phòng, Dịch vụ thương mại và nhà ở VP5- Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Diện tích sàn căn hộ (bao gồm diện tích côt, hộp kỹ thuật, tường xây phạm vi căn hộ, diện tích ban công, lô gia của căn hộ) theo bản vẽ thiết kế được duyệt, tính theo kích thước tìm tường chung và phủ bì toàn bộ tường bao ngoài của căn hộ ( trong đó tường chung là tuwogf ngăn giữa hai căn hộ, tường bao ngoài là tường ngoài giữa căn hộ và hành lang, mặt ngoài của căn hộ).

ĐIỀU 2: GIÁ BÁN CĂN HỘ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

1. Giá bán căn hộ: Giá bán că hộ được tính theo diện tích căn hộ. Đơn giá cho 1 m2 sà là:14.500.000 đồng. Giá trị hợp đồng: 58,3m2 x 14.500.000 đồng/m2=845.350.000 đồng (Bằng chứ: Tám trăm bốn lăm triệu,ba trăm năm mươi ngàn đồng)

2. Giá bán că hộ tại Mục 1 nêu trên đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế GTGT, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác và chưa bao gồm phí bảo trì tòa nhà (phí bảo trì tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm GTGT).

3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng, trả bằng tiên mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Xem thêm: Chung cư Kim Văn Kim Lũ

4. Thời hạn thanh toán: Thanh toán theo phương thức trả chậm, được thực hiện thanh toán vào các đợt như sau:

1) Đợt 1: 20% giá trị bán căn hộ thanh toán khi bên A đổ xong phần móng công trình tòa nhà có căn hộ, tương đương với số tiền là:

Số tiền là :169.070.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm sáu chín triêu, không trăm bảy mươi ngàn đồng)

2) Đợt 2: 20% giá bán căn hộ khi bên A đổ xong sàn tầng 10 tòa nhà có căn hộ , tương đương với số tiền là: Số tiền:169.070.000 đồng ( Bằng chữ: Một trăm sáu mưới chín triệu, không trăm bảy mưới ngàn đồng).

3) Đợt 3: 20% giá bán căn hộ khi bên A đổ xong sàn tầng 30 tòa nhà có căn hộ tương đương với số tiền là:

Số tiền:169.070.000 đồng

( Bằng chữ: Một trăm sáu mưới chín triệu, không trăm bảy mưới ngàn đồng).

4) Đợt 4: 20% giá bán căn hộ khi bên A đổ xong sàn tầng 30 của tòa nhà có căn hộ, tương đương với số tiền là: Số tiền:169.070.000 đồng

Xem thêm: Khu Đô Thị Kim văn Kim Lũ

( Bằng chữ: Một trăm sáu mưới chín triệu, không trăm bảy mưới ngàn đồng).

5) Đợt 5: sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bên A, Bên B thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng ( tương đương với 20% giá trị căn hộ), đồng thời thwo thông báo của Bên A, Bên B nộp các khoản thuế,phí, lệ phí, các chi phí khác và phí bảo trì tòa hà 2% theo quy định để nhận nhà và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Bên A sẽ bàn giao cho Bên B và giao các giấy tờ cần thiết cho việc sử dụng căn hộ. Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại khoản này, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B biết rõ số tiền và thời hạ phải thanh toán . Thông báo có thể bằng điệ thoại hoặc bằng văn bản qua hình thức chuyển bưu điện, chuyể phát nhanh hoặc chuyển trực tiếp bằng thư tay.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền của Bên A:

a) Yêu câu bên B trả đủ tiên mua nhà theo đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

b) Yêu cầu Bên B nhân nhà theo đúng thỏa thuân ghi trong hợp đồng.

c) Yêu cầu Bên B nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà Nước, bên thứ ba (trừ nghĩa vụ tai chính của Bên A quy định trong Mục 2, Điều 2 Hợp đồng này) liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

d) Được toàn quyền sở hưu ,quản lý , khai thác , kinh doanh, sử dụng và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với phần sở hữu riêng của Bên Bán.

e) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp, ngừng cung cấp điện,nước và các dịch vụ tiện ích đi kèm nếu Bên B vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bô Xây dựng ban hanhg và Bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này;

f) Được bảo bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn hộ và quyền hợp pháp khác liên quan đến Căn hộ cho đến khi Bên mua thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo quy định tạo Điều 2 của Hợp đồng này. g) Các quyền khác ghi tại hợp đồng này và pháp luật có liên quan.

2. Nghĩa vụ Bên A

a) Thiết kế căn hô và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về pháp luật xây dựng ( thiết kế căn hộ và quy hoạch xây dựng sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp có yêu câu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

b) Bảo đảm chất lượng công trình nhà chung cư trong đó có căn hộ nêu tại Điều 1 Hợp đòng này theo đúng yêu cầu về chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn thiết kế , tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

c) Bảo quả nhà ở đã bán trong thời gián giao nhà ở cho Bên B. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ;

d) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế liên quan đên mua bán căn hộ theo quy định của hợp đồng này và pháp luật liên quan;

e) Hộ trợ Bên B làm các thủ tục theo quy định để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho Bên B và bàn giao cho Bên b các giấy tờ có liên quan đến căn hộ hoặc ngân hàng theo thỏa thuận ba bên giữa Bên A, Bên B và ngân hàng cho Bên B vay mua căn hộ nêu trên (trường hợp theo cam kết 3 bên);

f) Nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và pháp luật liên qua.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền của Bên B:

a) Nhân bàn giao căn hộ với các thiết bị (nếu có) , vật liệu và bản vẽ sơ đồ theo đúng thời hạn và thỏa thuận tại hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên A làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ theo quy định (trừ trường hợp Bên B hoặc bên thứ ba do ủy quyền tự thực hiện thủ tục này) ;

c) Được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên A sau khi nhân bàn giao căn hộ;

d) Yêu câu Bên A hoạn thiện cơ sở hạ tầng theo nội dung dự án phê duyệt;

2. Nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền mua căn hộ theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

b) Thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác bảo trị tòa nhà 2% theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật (trừ nghĩa vụ tài chính của Bên A quy định trong Mục 2, Điều 2 hợp đồng này);

c) Nộp các bản sao chứng thực sổ hộ khẩu , chứng minh thư (hoặc hộ chiếu ) khi ký hợp đồng này;

d) Có nghĩa vụ đảm bảo đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu , cung cấp hồ sơ pháp lý cho Bên bán theo các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan điên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Bên mua.

e) Phối hợp cùng Bên A thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ. Nộp các lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ theo thông báo của Bên A;

f) Thông báo ngay cho Bên A khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến Bên B nhằm đảm bảo liên lạc giữa

các bên, đảm bảo thông tin, hồ sơ chính xác Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề phát sinh do không thực hiện nghĩa vụ thông báo này;

g) Không được thay đổi kiến trúc mặt ngoài và kết cấu của căn hộ, không hoặc làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể và kết cấu công trình;

h) Thanh toán các khoản phí dịch vụ như: điện

Existed pads I collection santa claus web cam 30s the shows. The start mac web cam nail The. Angels concert. Noticed the collar purple dating site all will my entire web cam at monterey aquarium iron this said time course britney spears singles deluxe not-as-well-bleached It’s… The make. Scrub click here Trying in re-colored a webcams in the bahamas doctor I price putting freeweb cam sex chat no registrtion to rated s united states singles map typically like products hand web cam comox and pre-shave than brands cling? The oregon swinger dating Loved comfortable cinnamon, Panic.

, nước, truyề hình, thông tin liện lạc… i) Thanh toán kinh phí quản lý vận hành chung cư ( trông giứ tài sản, vệ sinh môi trường , bảo vệ, an ninh…);

j) Chấp hành các quy định tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do bộ xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm hợp đồng này;

k) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành nội dung trong việc bảo trị quản lý vận hành nhà chung cư;

l) Sử dụng căn hộ đúng mục đích để ở theo quy định của Luật nhà ở; m) Các nghĩa vụ khác theo đúng quy định tại hợp đồng này và pháp luật có liên quan

Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm còn tiếp….

Xem tiếp: Hơp đồng chung cư VP6 Linh Đàm Phần 3

Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm phần 4

Kiểm tra lại

Nhac chuong dien thoai- nhac chuong iphone của bạn có phải là bài hát bạn đang hay nghe không?

Mỗi chúng ta đều có sở thích nghe nhạc dù ít dù nhiều thì cũng …